Aviso Legal

Escola Antoni Algueró > Aviso Legal

Aviso Legal y Condiciones de acceso y uso

1.- Propietat Web.

Aquesta Web (https://www.escolaalguero.com) és propietat de la FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES amb C.I.F G-60007903, amb domicili a Parlament Català 1-3 08960 de Sant Just Desvern, inscrita en el Registre Públic de Fundacions, amb correu electrònic [email protected] i telèfon 93 473 89 84.

2.- Condicions Generals d’ús.

2.1- Accés;

L’accés a aquesta Web atorga la condició d’usuari i implica l’acceptació i compliment de les condicions generals d’accés i ús vigents en el moment de l’accés a la Web. LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES es reserva el dret a modificar les presents condicions que tenen vigència des de la seva publicació a la Web i aplicables a tots els usuaris des d’aquell moment.

L’accés a determinats continguts i la contractació d’alguns serveis pot estar sotmesa a condicions generals i particulars que hauran d’esser expressament acceptades per l’usuari prèviament a l’accés i/o contractació del servei.

L’accés a la majoria de continguts d’aquesta Web es lliure i gratuït, no sent necessari el registre previ. No obstant en aquells serveis específics que es pugui exigir el registre previ s’informarà prèviament a l’usuari.

Es prohibeix l’accés i el registre de dades personals per part de menors de 16 anys. En cas d’accés i registre es presumirà que s’han realitzat amb autorització expressa del pares, tutors o representats legals, sens perjudici que LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES realitzi les verificacions que cregui procedents.

2.2.- Propietat industrial i intel·lectual.

Els drets de propietat industrial e intel·lectual sobre els continguts de la Web, entre altres, marques, dissenys, imatges, mapes, banners, textos, vídeos, softwares i els seus distintius codis fonts, estructures de navegació, bases de dades, són titularitat de LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES o disposa de llicència o autorització.

En cap cas es podrà considerar que l’accés i ús gratuït a la Web concedeix a l’usuari dret o llicència sobre cap actiu de LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES, de manera que no implicarà ni cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat industrial i/o intel·lectual.

Correspon a LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts en la Web, estant prohibida tota reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altre activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda en aquesta Web, sense l’expressa autorització de LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES o el seu legítim autor.

La vulneració per part de l’usuari dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels continguts de la Web serà objecte de l’exercici de les accions judicials que en dret corresponguin.

Si l’usuari fos coneixedor de possibles incompliments dels drets de propietat industrial o intel·lectual continguts en aquesta Web, incloent-hi els del propi usuari, aquest haurà de remetre comunicació al correu electrònic [email protected] adjuntat la informació i documentació adient sobre l’assumpte.

LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES es reserva el dret de modificar, afegir, suprimir parcial o totalment els continguts de la Web, la seva configuració i/o presentació, així com a restringir l’ús i/o suprimir el servei quan ho consideri oportú i sense prèvia notificació.

3.- Responsabilitat.

Els usuaris accedeixen a la Web sota el seu propi risc, i es comprometen a no dur a terme cap conducta que pogués danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir de qualsevol forma la normal utilització i funcionament de la Web, essent responsable del mal ús de la Web i dels danys que es poguessin derivar davant de LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES i de tercers.

LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES no es responsabilitzar de les fallades, errors i omissions que puguin haver en l’accés, visualització, descarrega i/o utilitat de la informació continguda en la Web, i tampoc dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se de virus i elements nocius, intromissions il·legítimes en els equips dels usuaris per l’accés a la Web. L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES no es responsabilitza de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, essent aquests els únics responsables de les possibles conseqüències, errors i fallades que puguin derivar-se de la falta de veracitat i qualitat de les dades.

En cas que un usuari incompleixi les presents condicions d’ús LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES podrà sospendre o cancel·lar el compte d’usuari automàticament sense previ avís i sense cap indemnització a l’usuari, donant, si s’escau, trasllat a les autoritats competents de la infracció legal corresponent.

4.- Enllaços i Links, Xarxes Socials.

Aquesta Web inclou enllaços a altres pàgines Web per mitja de banners, links, etc.,que són gestionades directament per tercers, en conseqüència LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers en aquesta Web sobre l’accés, contingut, dades, informació, qualitat i fiabilitat dels productes i serveis, etc.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relació, col·laboració o dependència entre LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES i el responsable de la Web aliena.

Aquesta Web també inclou enllaços que permeten a l’usuari accedir a canals propis en Xarxes Socials, propietat de tercers (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln) des d’on LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES publica informació i dur a terme la promoció d’esdeveniments relacionats amb l’objecte social de l’escola Algueró.

LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES en cap cas compartirà amb aquestes plataformes informació privada dels seus usuaris. De manera que tota aquella informació que l’usuari proporcioni i publiqui en aquestes plataformes serà responsabilitat seva, quedant sotmès a les condicions i polítiques pròpies d’aquelles. L’activació i ús d’aquestes aplicacions comporta la necessitat que l’usuari s’identifiqui i es validi com a usuari i contrasenya i que accepti expressament les condicions i polítiques de la plataforma

5.- Protecció i Seguretat de Dades Personals.

LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES com a titular de la Web informa als usuaris que és el responsable del tractament de dades de caràcter personal que puguin obtenir-se mitjançant la Web.

De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679, LA FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES garanteix la privacitat, seguretat i confidencialitat de les dades personals del usuaris, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries. Prèviament i en els mateixos formularis de dades personals s’ofereix a l’usuari l’accés directa al text complert de la Política de Privacitat i Seguretat d’aquesta Web, que haurà de esser acceptada per poder accedir al servei sol·licitat i al tractament de les dades facilitades.

L’Usuari respon de la veracitat de les dades facilitades.

6.- Legislació aplicable.

Les condicions generals d’ús del present avís legal es regeixen per la normativa espanyola i europea aplicable en la matèria.


Nuestro compromiso con la calidad

Nuestro reto es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios con la máxima calidad posible. Consideramos que la calidad es un factor esencial para dar un buen servicio a nuestros alumnos y por eso es fundamental la implicación y colaboración de todos los y las profesionales de la Escuela, cada cual asumiendo la responsabilidad propia de su puesto de trabajo.

La política de calidad de la Escuela de Formación Profesional “ANTONI ALGUERÓ”, se basa en los siguientes principios:

Conseguir satisfacer a los clientes (alumnos, agremiados y empresarios)
– Conociendo sus requisitos
– Midiendo su grado de satisfacción
– Respondiendo a todas sus expectativas
– Cumpliendo el marco legal en lo referente a la enseñanza

Implicación y apoyo incondicional de la Dirección
– Haciendo patente su compromiso por la calidad poniendo los medios necesarios.
– Planificando y liderando la implantación de la Calidad Total.
– Estableciendo canales de comunicación.
– Ayudando a promover un compromiso con la calidad a todos los niveles de la organización.

Participación y cooperación del personal, patrocinadores y proveedores
– Dando participación a toda las áreas docentes y administrativas.
– Atribuyendo responsabilidades y motivándolos.
– Fomentando y logrando la adhesión y participación del personal.
– Posibilitando el desarrollo personal y profesional.
-Abriendo vías de comunicación con los patrocinadores y proveedores para poder recoger sus contribuciones.

La mejora continua y la innovación.
– Innovando en tecnología.
– Previniendo y evaluando.
– Innovando en nuevos sistemas.
– Para la mejora, contar con el potencial humano.
– Estableciendo estrategias de mejora continua.

La formación permanente.
– Estableciendo planes de formación.
– Informando y reconociendo.

Para llevar a cabo la Calidad Total en la Escuela de Formación Profesional “ ANTONI ALGUERÓ “ la Política de Calidad se basa en los 3 pilares siguientes:

– El Sistema ( Normas ISO 9001:2015 ).
– Las Herramientas ( Métodos estadísticos, técnicas de control y mejora ).
– Las Personas ( Alta Dirección, Jefes de área, Personal Docente y Administrativo, Patrocinadores y Proveedores ).

Sant Just Desvern, a 3 de septiembre de 2018

Firmado,
Ricard Sánchez Llevot, Secretario General y Víctor Lancharro, Director Docente

 

Ús de cookies

Aquest lloc Web fa ús de cookies pròpies i de tercers per facilitar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua a la Web navegant accedint a les diferents àrees i menús, es considerarà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Pot negar-se o modificar la configuració i obtenir més informació en la nostra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies