Sessió informativa online – Cursos en arts gràfiques 100% subvencionats a l’EAA – 22 desembre a les 10h

Escola Antoni Algueró > Notícies > Notícies

Sessió informativa online – Cursos en arts gràfiques 100% subvencionats a l’EAA – 22 desembre a les 10h

Et convidem a la propera sessió informativa online que farem a l’Escola Antoni Algueró el proper 22 de desembre a les 10h, per informar de la nova oferta de Cursos de Formació Ocupacional, que realitzarem a partir del mes de Gener 2021.

Aquests cursos tenen una durada aproximada d’entre 4 i 6 mesos i están totalment subvencionats pel Servei d’Ocupacio de Catalunya. El requisit imprescindible per accedir és estar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació.

Els cursos es realitzaran de manera presencial seguint les mesures sanitàries establertes pel Departament de Salut.

OFERTA FORMATIVA

  • CP Impressió Digital
  • CP Desenvolupament de Productes Editorials Multimèdia
  • CP Disseny estructural d’envasos i embalatges 
  • CP Confecció i publicació de pàgines web 
  • CP Tractament i maquetació d’elements gràfics en preimpressió
  • CP Impressió Òfset 
  • CP Impressió en flexografia

Si esteu interessats feu la inscripció i us enviarem el link per entrar a la sessió online.

>INSCRIPCIÓ SESSIÓ ONLINE DIA 22 DE DESEMBRE A LES 10h<

 

Alumnes en pràctiques per a les empreses

Els alumnes de l’Escola Antoni Algueró, entren en la fase de realitzar les seves pràctiques d’empresa. Són convenis, sense cap tipus de cost per a l’empresa, amb l’objectiu de que els alumnes coneguin de primera mà com funciona les empreses del sector al qual volen arribar.

També és una manera que tingueu el coneixement de futurs perfils professionals en cas de necessitat. Aquests convenis tenen un pla d’activitat associat molt flexible i facilitador per organitzar les tasques.

A continuació us indiquem el perfil d’alumnes de que disposem per fer les pràctiques a la vostra empresa a partir del mes de gener de 2021:

CP Disseny Estructural d’envasos i embalatges  – 80 hores de pràctiques

CP d’Impressió Digital  – 120 hores de pràctiques

CP Tractament i Maquetació d’Elements Gràfics en Preimpressió  -120 hores de pràctiques

CP d’Impressió Flexogràfica  -120 hores de pràctiques

 

També disposem d’alumnes que estan estudiant i per tant tenen algunes limitacions d’horaris fins al mes de maig:

 

CFGM d’Impressió Gràfica  – 350 hores de pràctiques

CFGM de Postimpressió i Acabats Gràfics  – 350 hores de pràctiques

CFGM de Preimpressió Digital  – 350 hores de pràctiques

CFGS de Disseny i Edició de Publicacions impreses i multimèdia  – 383 hores de pràctiques

CFGS de Gràfica Publicitària  – 280 hores de pràctiques

CFGS de Disseny i Gestió de la Producció Gràfica  – 280 hores de pràctiques

 

Si esteu interessats en acollir alumnes en pràctiques d’aquestes especialitats només cal que ompliu la FITXA EMPRESA I FITXA SOL·LICITUD PRÀCTIQUES i retorneu-les a [email protected]  

Per a més informació podeu trucar a l’Escola Antoni Algueró al telèfon 93 473 89 84

 

Protocol d’actuació Covid-19 pels alumnes de l’EAA

L’objecte d’aquest protocol es basa en les directrius educatives que es disposen actualment.
El present pla pot requerir modificacions a partir de canvis en la situació sanitària, o possibles prescripcions normatives que es publiquin.

MESURES PREVENTIVES ADOPTADES

El Departament d’Educació de la Generalitat, autoritat competent en matèria educativa a Catalunya, ha expressat l’absoluta prioritat en garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat a partir de l’atenció presencial i grupal en el centre educatiu i el seguiment de la activitat formativa i lectiva ordinària, que en les circumstàncies actuals, només podrà ser possible de manera completa en el curs 2020-21 quan hagi desaparegut tota restricció, atenent sempre a les indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a les mesures de prevenció, higiene i distanciament físic.

Per al curs 2020-21, la prioritat del Departament d’Educació és garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat en el centre i de manera presencial durant el curs, sempre que les autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin noves mesures de tancament absolut o parcial. Per aconseguir aquesta prioritat, i tenint en compte les mesures de prevenció, seguretat i higiene que dicten les autoritats competents en la matèria, caldrà plantar noves mesures organitzatives i de funcionament dels centres.

Requisits per a l’assistència presencial

Per assistir al centre, tant alumnes com personal docent i no docent han de complir els requisits següents:

✓ Cap persona pot accedir al centre amb temperatura superior a 37,5ºC ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics
✓ L’alumnat ha d’entrar al centre amb la mascareta ben col·locada
✓ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, mal de coll, alteració del gust o de l’olfacte, vòmits o diarrea, mal de cap, malestar, diarrea, calfreds, dolor muscular …)

A més, cap persona no pot accedir si:

✓ Està en aïllament per ser positiu de COVID-19
✓ Està en espera del resultat d’una PCR, o una altra prova de diagnòstic de COVID-19
✓ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19
✓ Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19

Mesures de protecció i prevenció generals. Distanciament físic

Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió de virus.

Per facilitar el distanciament es prendran una sèrie de mesures:

✓ Manteniment de grups estables de convivència. 1 grup estable = 1 classe.
✓ El Professorat en contacte amb cada grup el mínim possible. El professorat que treballi amb diversos grups haurà de fer servir sempre la mascareta i respectar la distància de 1,5 metres amb els alumnes.
✓ S’evitaran en la mesura que sigui possible, els espais compartits, canvis d’aula i desplaçaments per l’interior de el centre.
✓ Els descansos es realitzaran mantenint els grups estables de convivència separats, designant espais separats entre els diferents grups.
✓ Es prioritzarà l’entrega i correcció d’exercicis o treballs de manera digital.

Neteja de mans

Per a l’alumnat es requerirà neteja de mans:

✓ A l’entrada i sortida del centre
✓ Abans i després de les pauses per a menjars
✓ Abans i després d’anar al lavabo.

Es garantirà l’existència de diversos punts de neteja de mans amb gel hidroalcohólic en punts estratègics (accessos al centre, lavabos, zones comunes …).
Tot i que els alumnes tindran a la seva disposició aquests dispensadors, es recomana que cada alumne porti dispensador individual de gel desinfectant.

Mascaretes

L’ús de mascareta higiènica serà obligatori en tot moment a l’interior del centre educatiu. L’alumnat haurà d’assistir al centre amb la seva pròpia mascareta.

Neteja i desinfecció d’espais

Es disposa d’un pla de neteja de tota l’escola, no obstant l’alumne disposarà d’esprai hidroalcohólic per desinfectar la taula i la pantalla de l’ordinador abans i després del seu ús.

Es prioritzarà que cada alumne utilitzi el seu propi material (teclat).

Control de símptomes

Les famílies presentaran el primer dia d’inici de curs escolar una declaració responsable per a garantir que s’entén la importància de no assistir a el centre amb símptomes compatibles, d’informar el centre de l’aparició de símptomes en l’entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Per al control de símptomes, s’ha de prendre la temperatura de l’alumnat, a la seva entrada a al centre, no permetent-se l’accés al centre a alumnes amb temperatura superior a 37,5ºC. Aquest control termomètric es realitza per personal del centre educatiu, garantint en tot moment la confidencialitat.
Si es percep qualsevol símptoma durant la jornada escolar, es facilitarà a l’alumne una mascareta quirúrgica i se li emplaçarà que acudeixi al CAP corresponent, havent de seguir en aquest cas les pautes d’aïllament i quarantena marcades pel personal sanitari.

S’establirà un protocol d’actuació en cas que un alumne o professor resulti positiu per COVID19, segons indicacions en cada moment de les autoritats sanitàries.

Instal·lacions

S’eliminen les fonts d’aigua en zones comuns. Caldrà que cada alumne porti una ampolla d’aigua individual.
S’eliminen les màquines de venda automàtica en zones comuns per evitar aglomeracions i garantir l’estabilitat del grup en tot moment.
Les guixetes no es podran compartit.

Famílies i visites

Només accediran al centre el personal docent i no docent i els alumnes. La comunicació amb les famílies es farà de forma virtual, per videoconferència. Es mantindran els altres canals no presencials (telèfon, mail).

Procediment d’entrada

Els alumnes han d’accedir a l’escola a l’hora assignada i dirigir-se directament a la seva aula i taula designada.
A l’entrada es comprovarà la temperatura de tots els alumnes.
L’horari serà de 8.30 a 14.30 h a grau mitjà i de 15.00 a 21.00h a grau superior.

L’Escola Antoni Algueró modifica la preinscripció de cara al curs 2020/2021

El centre cancel·la el 1r curs dels cinc Graus Mitjà i Superior però manté tots els 2ns cursos així com la formació continua, ocupacional i formació a la innovació.

De cara a la preinscripció en Formació Professional que es realitzarà durant la primera quinzena de juny, l’Escola Antoni Algueró ha pres la decisió de no obrir preinscripcions als que serien el 1r curs dels seus Graus Mitjans i Superiors.

L’Escola, això sí, manté el 2n curs de tots els graus d’FP. A la pràctica vol dir que tots els alumnes que actualment cursen algun grau mitjà (Preimpressió Digital, Impressió Gràfica i Postimpressió i Acabats Gràfics) o grau superior (Disseny i Gestió de la Producció Gràfica, Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia i Gràfica Publicitària) podran acabar els seus estudis el curs vinent al nostre centre.

Degut a l’actual context, relacionat amb la pandèmia de la COVID-19, de cara al curs 2020-2021, el Departament d’Educació planteja als centres una sèrie d’adaptacions per garantir el distanciament social i simultàniament programació d’assignatures dels mòduls en modalitat d’educació a distancia. Aquesta renovació exigeix afrontar importants inversions i  fan impossible que l’Escola Antoni Algueró estigués completament adaptada per l’inici del nou curs. Així, la direcció del centre ha decidit oferir la formació que pot garantir amb la màxima qualitat i seguretat.

D’aquesta manera, l’Escola no només garanteix la formació reglada als actuals estudiants del centre amb totes les garanties, sinó que mantindrà l’oferta de formació ocupacional i formació continua, que ajuden a cada curs a desenes de professionals a reciclar-se, aprendre noves tècniques i incrementar les seves possibilitats dins el sector de la industria  i la comunicació gràfica.

La preinscripció per estudiants d’FP de grau mitjà es farà del 2 al 8 de juny mentre que la dels estudiants d’FP de grau superior serà del 10 al 17 de juny. Totes elles es realitzaran, per directriu del Departament d’Educació, de forma telemàtica, podent reservar cita prèvia aquells alumnes o famílies que desitgin una atenció presencial.

L’objectiu de tot plegat és garantir la seguretat i el compliment de les recomanacions sanitàries i a la vegada renovar les nostres instal·lacions, equipaments i temaris. Tots a l’Escola confiem en que, pel curs 2021/2022, el centre haurà executat totes les inversions necessàries per tornar a oferir els cicles formatius de manera completa i renovada.

Malgrat no poder trobar-nos al centre, la direcció i administració de l’Escola Antoni Algueró treballa a ple rendiment i està a disposició d’alumnes, famílies i empreses col·laboradores a través del correu electrònic ([email protected]), el WhatsApp (608 419 124) i les xarxes socials.

 

Ben cordialment,

Ricard Sánchez Llevot

Secretari General

3 alumnes de l’Escola Antoni Algueró finalistes del concurs EtiquetaNews2020

Els alumnes de l’Escola Antoni Algueró de Gràfica publicitària, Bárbara Künzi, David Garcia i Paula Miranda han estat seleccionats com a finalistes de la 3ª edició del concurs nacional de disseny d’etiquetes de vi EtiquetaNews en el qual han participat 410 alumnes de 35 escoles d’arreu d’Espanya.

Enhorabona!!!!

La formació no decau en el confinament

Noves dinàmiques, pro activitat dels alumnes i activitats pràctiques dominen en els primers dies de classes ‘online’

Quan, a les poques setmanes de decretar-se l’estat d’alarma per la COVID-19, se sentia a parlar de la possibilitat de que la resta del curs es desenvolupés de manera online, van sorgir en la comunitat educativa dubtes i preocupacions. Des dels alumnes fins responsables d’instituts. Com es traslladarà el treball de l’aula a una pantalla? I els alumnes, quina implicació tindran?

Els dubtes es van esvaint i deixen pas a un orgull per veure el treball que s’està fent. Des de mitjans d’abril els alumnes de l’Escola Antoni Algueró han tornat a les aules… virtuals. I ho han fet amb una implicació que tots els professors han destacat. Fins i tot podríem dir que ha millorat l’assistència i la puntualitat!

Pel que fa als docents, el coronavirus ha impulsat la creativitat i l’adaptació a nous formats. Les dinàmiques de classe varien però impliquen a l’alumnat igual o en major grau. Sense anar més lluny, quedem-nos amb l’exemple que ens apropa en Salvador Carmona, professor de l’Escola. En aquest enllaç teniu el projecte Gullivert, un treball realitzat pels alumnes de 2n de pre-impressió on cadascun d’ells s’ha idealitzat en un món ‘massa gran’… o on ells i elles són massa petits i petites.

És només un exemple de la bona sintonia que destaca entre alumnat i professorat. Més enllà de les anècdotes pel fet de poder fer classe des de l’habitació de casa, a l’Escola Antoni Algueró es respira confiança i optimisme i les xarxes socials s’omplen d’exemples d’aules virtuals plenes.

Ja sabeu que tant en aquests dies, com sempre, teniu a la vostra disposició les xarxes socials de l’Escola i el contacte web per fer-nos arribar els vostres dubtes i suggereixes. No dubteu en posar-vos en contacte amb l’Escola.

Les classes tornen: Quins dubtes tens?

Des del 15 d’abril hem tornat a l’activitat. De manera online però aquests dies les assignatures dels diferents mòduls han reprès la docència i estem molt contents per aquests primers dies de ‘classe’. Això sí, com és normal, alguns de vosaltres heu manifestat diferents dubtes i qüestions.

Per això, us dediquem aquest article. Per resoldre aquestes qüestions lògiques dels primers dies.

Serà així tot el trimestre?

Exacte. Des del 15 d’abril i fins el proper 22 de maig les classes es desenvoluparan de manera online.

Com son aquestes classes? Farem videoconferències? Emprem Moodle?

Això depèn de cada professor. Segons la el feedback que ells tinguin per part vostre, així s’aniràn construint les classes. Des de l’Escola hem pensat que les eines més útils són Zoom, Moodle, etc. Però cada assignatura decidirà com es desenvolupa

I els horaris? Els mateixos que durant classe presencial?

Doncs també depèn dels professors, que us marcaran els horaris i allò que vagin programant (tasques, tutories, etc.).

Aleshores, què hem de fer?

Sobretot us demanem que estigueu molt atents al correu electrònic. Ja ens hem comunicat amb vosaltres aquests dies per aquesta via i ho continuarem fent. Tant l’Escola com els professors ens comuniquem amb vosaltres per correu electrònic així que teniu sempre controlat l’e-mail.

No tinc molta disponibilitat d’ordinador. Què faig?

Des de l’Escola s’està fent un esforç per ajudar-vos a tots a seguir totes les tasques que us posen els professors. Les classes es poden seguir pel mòbil o la tauleta i, en cas de que sigui necessari, se us enviarà material en paper a casa via missatger.

Necessitem programes com els d’Adobe. Què fem?

Som conscients d’aquesta necessitat en moltes de les assignatures i des del primer dia estem treballant en aquesta qüestió. Per això és molt important estar atents a les nostres comunicacions perquè si podem oferir-vos qualsevol novetat al respecte, us arribarà segur per e-mail.

I si tinc algun altre dubte?

Pots contactar amb nosaltres per dues vies: el Whatsapp (608 419 124) i el correu electrònic ([email protected])

Ah! I si no ho estas fent ja, et recomanem que segueixis a l’Escola en totes les xarxes socials: Instagram, Facebook, Twitter i LinkedIn.

Encara no escoltes música per estudiar?

Si la majoria de nosaltres preferim una mica de música per concentrar-nos i estudiar, no pot ser casualitat. Està comprovat: la música ajuda a concentrar-se i a memoritzar. Un estudi de la Universitat de Birmingham assegura que la música incrementa la nostra efectivitat a l’hora d’estudiar. Dit d’una altra manera: amb música, el mateix temps estudiant ens aprofita molt més.

Segur que penses: “Cadascú és com és, i a alguns la música els funciona… i d’altres no”. Bé, et donarem la raó, però no del tot. Si el que volem es memoritzar alguna cosa o bé tenim total silenci a casa, potser escoltar música ens distreu. Però si convivim amb més gent i quan ens posem a estudiar sentim, ni que sigui de fons, una tele, una conversa, etc. el millor serà posar-se música. El teu cervell sentirà el to relaxat de la música, oblidarà aquell soroll llunyà i es concentrarà en el que vulguis aprendre (no ho diem nosaltres, ho diuen estudis científics!).

Però quina és la millor música per estudiar?

Depèn del que vulguis fer. No és el mateix concentrar-se en un text, que memoritzar conceptes, que fer càlculs matemàtics. 

Per concentrar-te, música de la natura. Sí, exacte, soroll natural, de boscos, de camp, etc. La gent del Rensselear Plytechnic Institute té comprovat que si et poses de fons sons de la natura incrementes la teva capacitat per concentrar-te. I no vol dir només per estudiar, sinó per fer una tasca més ràpidament, per exemple.

Si voleu memoritzar les coses, passeu-vos a Miley Cyrus o Justin Timberlake. Abans que penseu que ens hem tornat bojos, tot té una explicació: la música, com el cor, es pot mesurar per batecs. I els experts ens diuen que una cançó que està entre els 50 i els 80 batecs per minuts és bona per memoritzar conceptes. Dos exemples? ‘We can not stop’ de Miley Cyrus i ‘Mirror’ de Justin Timberlake.

Si estudies matemàtiques, millor música clàssica. Té fins i tot un nom: l’efecte Mozart. Està comprovat que les composicions de Mozart ajuden a estudiar i la doctora Emma Gray va demostrar fa uns anys que els alumnes que estudiaven amb música clàssica, treien un 12% millor nota de matemàtiques que la resta.

Alguns consells sobre estudiar amb música

Segur que ja penses posar-te música el proper cop que estudiïs. Ara bé, no tot s’hi val. Per exemple: el volum ha de ser moderat, tirant a baix. No es tracta de sentir la música al complet, sinó tenir-la de fons, que el teu cervell sàpiga que hi ha una melodia que l’ajuda a focalitzar.

També et recomanem que facis llistes de reproducció amb les teves cançons preferides per estudiar (seguint els consells anteriors!). La idea és que un cop et posis a estudiar i donis al ‘play’ no tinguis que parar cada cinc minuts a buscar una cançó nova. Ah! I fes que les llistes no durin més de dues hores. Per què? Perquè si portes dues hores estudiant… et mereixes un descans!

Si ja estudies amb música o comences a fer-ho, per què no ens recomanes algunes cançons o ‘playlists’?. Ho pots fer a les nostres xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. Amb les vostres recomanacions farem un article i unes stories!

Com estudiar en dies de confinament

Són dies difícils. Fa ja dies que l’Escola Antoni Algueró està tancada i us trobem a faltar. Si bé no hi ha tasques assignades pels alumnes, és imprescindible seguir estudiant, reforçant i practicant sobre tot allò que s’havia vist a classe durant aquest curs. Però no, estudiar a casa no és cap ‘rollo’ ni ens ha de donar mandra. I per ajudar en aquest sentit, us portem una sèrie de consells per animar-vos a dedicar una estona cada dia als vostres estudis.

Crea una rutina

En aquests dies a casa hem sentit a molts mitjans experts que ens recomanen seguir una rutina: llevar-nos com abans i dedicar cada estona del dia a alguna tasca concreta. Fer esport per casa, llegir, treballar, etc.

Doncs bé, quan es tracta d’estudiar, també ens hem de crear aquesta rutina. Primer, pel que fa a l’horari. Si teníem classes a l’Escola pel matí, doncs dedicarem una estona del matí, cada dia, a estudiar. El mateix si fèiem classes a la tarda. A més, ens planificarem per saber cada dia què volem repassar o aprendre.

Ja sabeu: no es tracta només de repassar els llibres, apunts o conceptes de mesos anteriors. Ni es tracta només de practicar les tècniques apreses a classe. Sabíeu que existeixen eines gratuïtes a Internet per aprendre qualsevol cosa, des de disseny fins idiomes? Coursera, MiriadaX o Tutellus són algunes de les més conegudes, però hi ha moltes més!

Evita distraccions

Ja, ho sabem. És el més difícil de tot. Estem a casa i tenim la tele, la consola, l’ordinador… i no tenim ni professors ni ningú que ens digui que hem d’estar enfocats. Però amb força de voluntat es poden evitar les distraccions que ens faran perdre el temps que volem dedicar a estudiar.

El principal consell serà que busqueu una zona tranquil·la on poder estudiar. Ni sofà, ni un lloc on estigui la televisió posada… ni molt menys el llit. S’ha d’estudiar en un lloc còmode de la casa, sense gaire soroll i on puguis o bé recolzar els llibres que necessitis o on puguis treballar amb l’ordinador.

Agafa la iniciativa

I tornem amb la força de voluntat. No has d’esperar que des de l’Escola o qualsevol dels teus professors et diguin el què per agafar aquesta rutina matutina (o vespertina) d’estudiar. La teva formació és responsabilitat teva. Pensa que si aprofites aquests dies per practicar el que ja saps i aprendre coses noves, quan arribi el moment de buscar feina t’estaràs diferenciant d’aquells companys de classe que no van fer el mateix.

Be ‘healthy’

És important que durant aquests dies mantinguis hàbits saludables. No mengis en excés, fes esport (tot el que es pot fer allà on vius) i dorm un mínim de set hores (ajuda també a consolidar tot el que has estudiat). Només si tenim controlada aquesta part de la rutina diària agafarem amb energia el llibre o l’ordinador quan arribi l’hora d’estudiar.

Aprofita els avantatges d’estudiar des de casa

Podem ser estrictes i dedicar hores a estudiar cada dia… i no renunciar als avantatges que té fer-ho des de casa. T’inspires més amb música? Posa’t música (això sí, instrumental o tranquil·la). Tens gana cap al migdia? Aprofita que no estàs a l’aula i fes un mos. Et ve de gust fer una pausa? Cap problema, tu marques el ritme i l’horari.

Contacta amb l’Escola

És cert que l’Escola roman tancada. Però continuem treballant cada dia per tothom que vulgui. Si vols estar al dia de tot, segueix l’Escola a Facebook, Instagram, Twitter i fins i tot LinkedIn.

En qualsevol de les xarxes socials estem força actius i, si necessites contactar-nos, no tens més que enviar-nos un missatge directe en qualsevol d’elles. I no oblidis que aquests dies també tens disponible un correu ([email protected]) i el nostre Whatsapp (608 419 124).

 

Els dubtes davant el tancament

Des de l’Escola Antoni Algueró reunim els principals dubtes dels nostres alumnes durant aquests dies de confinament per donar resposta

L’Escola, com la resta de centres educatius, roman tancada des del 13 de març. És una de les moltes mesures que des dels diferents governs s’implementen en la lluita del COVID-19 i que, com tots, esperem que durin quant menys temps millor. Durant aquests dies, però, arriben al correu de l’Escola i a les diferents xarxes socials diferents dubtes d’alumnes sobre què passa ara. Dediquem aquesta entrada de bloc a donar resposta.

No hi haurà classes telemàtiques

Seguint les instruccions que arriben des de Departament d’Educació, l’Escola no està enviant aquests dies cap tipus de feina o deures als seus alumnes. En aquest sentit, ara per ara estan descartades les classes telemàtiques.

Així, i mentre no hi hagi un canvi en aquesta decisió, s’ha descartat la via de les classes telemàtiques.

Què passa, doncs, amb aquests dies perduts? Es recuperen al juny?

Aquesta és una situació excepcional per la qual no hi ha un protocol establert. L’Escola està en constant contacte amb el Departament d’Educació de la Generalitat que es qui definirà els processos i tempos.

Tots els canals de comunicació de l’Escola estaran oberts per mantenir els nostres alumnes, familiars, treballadors i professorat informats de qualsevol decisió.

Què passa amb les pràctiques?

En consonància amb l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol i les mesures imposades pel Departament de Salut català, la principal recomanació és quedar-se a casa i tots aquells negocis no imprescindibles romanen tancats. En conseqüència, és lògic que les pràctiques, aquests dies, no es poden desenvolupar amb normalitat.

La recomanació des de l’Escola és mantenir el contacte directe amb l’empresa o institució o s’estaven realitzant les pràctiques (o on es preveia iniciar-les).

En tot cas, sempre teniu l’Escola al vostre costat i estem a la vostra disposició al correu: [email protected]

Si teniu més dubtes

Aquests dies l’activitat de l’Escola no s’atura, ni que sigui gràcies al teletreball. Estem actius tant a xarxes com en les diferents vies de contacte. Així, us recomanem que ens seguiu a Instagram, Facebook, Twitter i LinkedIn i que si teniu qualsevol dubte utilitzeu els nostres canals de contacte:

[email protected]

Whatsapp: 608 419 124

Quedeu-vos a casa

En darrer lloc, només volem transmetre tranquil·litat i molta força. Aviat ens retrobarem tots a l’Escola. Per aconseguir-ho, però, us demanem que seguiu totes les instruccions que des del Departament de Salut es fan arribar a la població. I, sobretot, si no és imprescindible, QUEDEU-VOS A CASA.

Ús de cookies

Aquest lloc Web fa ús de cookies pròpies i de tercers per facilitar la seva navegació i millorar els nostres serveis. Si continua a la Web navegant accedint a les diferents àrees i menús, es considerarà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Pot negar-se o modificar la configuració i obtenir més informació en la nostra Política de Cookies ACEPTAR

Aviso de cookies